سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مشاوره 
1379/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
نظارت بر امور حقوقی 
1381/07/01 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1378/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكی كاشان 
مدرس 
1379/07/02 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مركز كاشان 
مدرس 
1384/07/02 
 
---